Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Rehak interier s.r.o.

so sídlom: Orechová č. 2053/17, 927 01 Šaľa

IČO: 36 283 371

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18199/T

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy uzavreté medzi spoločnosťou Rehak interier s.r.o ako predávajúcim a jej zákazníkmi, ktoré vznikajú pri výrobe, predaji a dodaní tovaru a služby. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pravidlá pre objednanie tovaru, platobné podmienky, spôsoby dodania tovaru, dodacie lehoty, reklamačné podmienky a ďalšie skutočnosti majúce vplyv na zmluvný vzťah uzavretý medzi zmluvnými stranami.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.rehakinterier.sk.

Rehak interiér si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia, každá zmena VOP bude zverejnená na webovej stránke www.rehakinterier.sk.

Zmeny či doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru a služieb uskutočnené pred dňom ich účinnosti.

Tieto VOP platia pre nákup a predaj tovaru v on-line prostredí.

Dohľad nad predajom tovaru a službami predávajúceho, vrátane predaja prostredníctvom e-shopu vykonáva:

a, Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: PO BOX 29, Bajkalská 21/A , 827 99 Bratislava 215, www.soi.sk

b, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.Článok I.

 

Základné pojmy

 

Zmluvné strany:

Predávajúci: Rehak interier s.r.o.

Sídlo: Orechová č. 2053/17, 927 01 Šaľa

IČO: 36 283 371

IČ DPH: SK2022144091

Zápis o OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18199/T

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0333 0337

Internetová doména elektronického obchodu: www.rehakinterier.sk

Elektronická adresa pre vybav. objednávok a reklamácií: e-mail: interier@rehakinterier.sk

Telefónne číslo: 0903/44 04 82

 

Predávajúci (rozumej aj dodávateľ) je právnickou osobou, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania vyrába, predáva tovar, poskytuje služby tvorby grafických návrhov interiérov, dizajn interiérov, vizualizácia, ako aj služby dodania a montáže nábytku a doplnkov pre zákazníkov, ktorí si tovar alebo službu záväzne objednali prostredníctvom e-shopu predávajúceho, resp. prostredníctvom záväznej elektronickej objednávky formou e-mailovej komunikácie.

 

Zákazník:

a, Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si u predávajúceho záväzne objednala tovar alebo službu

b, Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby u predávajúceho a pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar: Produkt z výrobného programu alebo obchodnej ponuky predávajúceho, resp. produkt upravený na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, zverejnený v jeho e-shope resp. presne špecifikovaný v záväznej elektronickej objednávke zákazníka potvrdenej predávajúcim.

Služba: Služba, ktorú predávajúci poskytuje zákazníkovi na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, ktoré sú presne špecifikované v záväznej elektronickej objednávke zákazníka potvrdenej predávajúcim, a to najmä: grafické návrhy interiérov, dizajn interiérov, vizualizácia, doprava, montáž, demontáž, odvoz a skladovanie nábytku a doplnkov.

Zmluva: Akákoľvek zmluva resp. dohoda uzavretá medzi predávajúcim a zákazníkom, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať zákazníkovi ním záväzne objednaný a predávajúcim potvrdený tovar alebo službu a previesť na zákazníka vlastnícke právo k tovaru a záväzok zákazníka tovar resp. službu prevziať a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP.

Ide najmä o nasledovné typy zmlúv - Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Zmluva uzavretá na diaľku (iba v prípade spotrebiteľa).

Za zmluvu uzavretú v súlade s týmito VOP sa považuje aj zaslanie záväznej elektronickej objednávky zákazníkom, na základe cenovej ponuky vystavenej predávajúcim a jej potvrdenie zo strany predávajúceho.

 

Článok II.

 

Nákup tovaru alebo služby

Objednávka a jej potvrdenie

 

1. Predávajúci akceptuje len elektronickú formu objednávky zákazníka riadne vyplnenú a doručenú predávajúcemu, v závislosti od spôsobu predaja tovaru a služby, a to:

A/ elektronickú objednávku zákazníka zaslanú predávajúcemu prostredníctvom e-mailu interier@rehakinterier.sk, ktorou si zákazník záväzne objedná tovar, resp. službu v súlade s cenovou ponukou, ktorú mu na základe jeho žiadosti zašle obchodný zástupca predávajúceho.

B/ elektronickú objednávku vyplnenú zákazníkom prostredníctvom e-shopu, ktorá má podobu viackrokového formulára, ktorý bude po jeho riadnom vyplnení odoslaný prostredníctvom e-shopu predávajúceho, pričom odoslanie tejto objednávky je pre zákazníka záväzné s povinnosťou platby

2. Predávajúci neakceptuje objednávku tovaru a služby zo strany zákazníka urobenú osobne, telefonicky alebo inou formou, ktorá neumožňuje doručenie elektronickej objednávky.

3. V prípade, ak v pozícii zákazníka vystupuje spotrebiteľ, predávajúci vyhlasuje, že pred odoslaním záväznej objednávky poskytol zákazníkovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Zákazník odoslaním záväznej objednávky a vyjadrením súhlasu s VOP predávajúceho potvrdzuje, že bol o informáciách podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. zo strany predávajúceho riadne a včas informovaný.

 

A/ Elektronická objednávka zákazníka zaslaná prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

 1. Za účelom uľahčenia výberu tovarov resp. služieb, ktoré má predávajúci vo svojej ponuke, môže zákazník využiť služby obchodného zástupcu predávajúceho. Na osobnom stretnutí resp. prostredníctvom e-mailovej komunikácie obchodný zástupca predávajúceho poskytne zákazníkovi poradenstvo týkajúce sa možností výberu tovarov a služieb, s ohľadom na špecifické potreby zákazníka.
 2. V prípade, ak má zákazník záujem o kúpu tovaru alebo dodanie služby predávajúceho, zašle mu obchodný zástupca prostredníctvom e-mailovej komunikácie cenovú ponuku na ním vybraný tovar alebo službu podľa presnej požiadavky zákazníka. Akékoľvek zmeny požiadaviek zákazníka a následné zmeny cenovej ponuky je nutné urobiť elektronickou formou prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. V prípade, ak zákazník súhlasí so zaslanou cenovou ponukou, odošle predávajúcemu záväznú elektronickú objednávku prostredníctvom e-mailu.
 4. Zaslanie elektronickej objednávky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu: interier@rehakinterier.sk resp.na e-mailovú adresu obchodného zástupcu predávajúceho je pre zákazníka záväzné a je s povinnosťou platby. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto záväznej objednávky je možné robiť len s písomným súhlasom predávajúceho.
 5. Predávajúci zašle zákazníkovi elektronické potvrdenie záväznej objednávky na e-mailovú adresu zákazníka, čím došlo k uzavretiu zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 6. Zaslaním záväznej objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a s  reklamačným poriadkom predávajúceho uverejnenými na webovej stránke predávajúceho www.rehakinterier.sk, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením platným a účinným v momente odoslania objednávky.B/ Elektronická objednávka zákazníka zaslaná prostredníctvom e-shopu.

 

 1. Zoznam tovarov a služieb spolu s ich kúpnou cenou, ktoré predávajúci ponúka na predaj zákazníkovi v rámci svojho výrobného procesu alebo obchodnej ponuky prostredníctvom e-shopu je uvedený na internetovej adrese www.rehakinterier.sk.
 2. Zákazník si tovar alebo službu objednáva elektronickou objednávkou prostredníctvom e-shopu, ktorá má podobu viackrokového formulára. Po jej riadnom vyplnení zákazník odošle objednávku v prostredí e-shopu predávajúcemu, pričom odoslanie tejto objednávky je pre zákazníka záväzné, s povinnosťou platby a považuje sa za návrh na uzavretie zmluvy. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto objednávky je možné robiť len s písomným súhlasom predávajúceho. Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, udelením súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, v rozsahu platnej právnej úpravy
 3. Pred odoslaním elektronickej objednávky vyzve systém zákazníka na potvrdenie súhlasu s VOP a reklamačným poriadkom predávajúceho. Zákazník odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP a reklamačným poriadkom, ich obsahu porozumel a súhlasí s ich znením platným a účinným v momente odoslania objednávky.
 4. Zákazník sa zaväzuje uviesť vo formulári pri realizácii objednávky aktuálne a pravdivé údaje,
 5. v rozsahu:
  • meno a priezvisko, alebo obchodné meno
  • adresa trvalého pobytu resp. miesta podnikania na území Slovenskej republiky,
  • adresu dodania na území Slovenskej republiky,
  • informáciu, či si zákazník bude objednávať aj ďalšie služby alebo či bude požadovať osobný odber tovaru,
  • telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),
  • pri objednávke právnickej osoby sa musí uviesť aj obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je pridelené.
  • druh, množstvo a cenu tovaru alebo služby.

6. V prípade špecifických individuálnych požiadaviek zákazníka k úprave tovaru je nutné tieto požiadavky uviesť už vo formulári objednávky, čo sa zohľadní aj v kúpnej cene za tovar.

 1.  

Po odoslaní elektronickej objednávky, systém automaticky odošle sumarizáciu a potvrdenie prijatia objednávky na e-mailovú adresu zákazníka. O priebehu vybavenia objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailových notifikácií. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku nesprávnej e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom.

7. Pred potvrdením objednávky predávajúci overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť jeho ceny.

V prípade nedostupnosti tovaru zašle predávajúci bezodkladne e-mailom zákazníkovi alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí zákazník výslovne potvrdiť e-mailom, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8. Potvrdenie objednávky zákazníka zo strany predávajúceho sa považuje za uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o celkovej cene za tovar a dodacej lehote, ktorá môže byť predĺžená o nevyhnutne potrebný čas v prípade výskytu okolností, ktoré predávajúci nezavinil a ktoré majú za následok objektívnu nemožnosť dodania tovaru v čase uvedenom v potvrdenej objednávke.

 

Článok III.

 

Platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena tovarov a služieb z bežnej ponuky predávajúceho je uvedená na e-shope predávajúceho.
 2. V prípade tovaru alebo služby vyrobených resp. upravených podľa individuálnych požiadaviek zákazníka sa zákazník zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa cenovej ponuky predávajúceho, ktorá zohľadňuje špecifické požiadavky zákazníka.
 3. Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar a služby v lehotách a spôsobom uvedeným v týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Zákazník sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho.
 5. Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje deň pripísania platby na účet predávajúceho.
 6. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci realizuje fakturačné vzťahy najmä elektronickou formou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním faktúr na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.
 7. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške 100 % za objednaný tovar alebo službu, do 7 dní od potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Nezaplatenie kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za odstúpenie od zmluvy a predávajúci nie je viazaný potvrdenou záväznou objednávkou.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu tovarov a služieb. V prípade, ak je aktuálna kúpna cena za tovar alebo službu objednanú zákazníkom iná ako v cenovej ponuke v čase objednávky, predávajúci zašle zákazníkovi e-mail s uvedením novej ceny. V prípade, ak zákazník súhlasí s novou cenou za tovar alebo službu, potvrdí e-mailom svoj súhlas s novou cenou. Následne zašle predávajúci zákazníkovi potvrdenie jeho záväznej objednávky s novou cenou, čím dôjde k platnému uzavretiu zmluvy s povinnosťou platby.
 9. V prípade, ak bude mať zákazník záujem na dodaní tovaru alebo služby vo väčšom rozsahu než je uvedené v cenovej ponuke (naviac práce), je zákazník povinný požiadavku na naviac práce uviesť v záväznej písomnej objednávke a to za cenu podľa cenovej ponuky predávajúceho na naviac práce. Predávajúci nie je povinný vykonať naviac práce, ak nebude od zákazníka disponovať písomnou objednávkou. V prípade, ak boli dohodnuté naviac práce, o čas potrebný na vykonanie naviac prác sa predlžuje termín odovzdania diela.
 10. Pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu nie je možné uplatnenie iných zliav, ako sú uvedené v e-shope predávajúceho.
 11. Ak má predávajúci v zmysle platnej právnej úpravy povinnosť uvádzať pri predaji samostatne aj Recyklačný poplatok pre elektrozariadenia, prípadne iné s predajom súvisiace poplatky, sú takéto poplatky uvedené samostatne pri každom dotknutom tovare a prípadne na dokladoch o predaji spôsobom uvedeným v zákone.

 

Článok IV.

 

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru alebo služby zákazníkovi spôsobom, ktorý si zákazník zvolí v objednávkovom formulári, resp. spôsobom, ktorý zákazník uvedie v elektronickej objednávke, a to najmä:

  • a, Osobný odber  zákazníkom v prevádzke predávajúceho
  • b, Doručenie prostredníctvom dopravcu
  • c, Dodanie tovaru motorovými vozidlami predávajúceho do miesta na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom
  • d, Dodanie a montáž tovaru motorovými vozidlami predávajúceho do miesta na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom

a, Osobný odber:

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci si splní svoju povinnosť dodať zákazníkovi tovar, ak tovar riadne zabalí a umožní zákazníkovi nakladať s tovarom vo svojich prevádzkach, a to:

 • v SHOWROOME na adrese: Rybnikova 550/14, 917 01 Trnava
 • v SKLADE na adrese: Areál RD Vlčianska 5116, 927 01 Šaľa

b, Doručenie prostredníctvom dopravcu:

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci si splní svoju povinnosť dodať zákazníkovi tovar, ak tovar riadne zabalí a odovzdá ho na prepravu externému dodávateľovi takejto služby. Predávajúci ponúka zákazníkovi služby týchto dopravcov: Slovenská pošta, 123 Kurier.

V prípade, ak má zákazník záujem len o prepravu-dodanie tovaru na miesto podľa jeho požiadaviek, to bez vynesenia tovaru a jeho montáže, miestom odovzdania resp. prebratia tovaru je ložná plošina doručovacieho vozidla. Cena za poskytnutie tejto služby je vecou dohody zmluvných strán zachytenej elektronickými prostriedkami.

c, Dodanie tovaru motorovými vozidlami predávajúceho do miesta na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom:

V prípade, ak má zákazník záujem len o prepravu-dodanie tovaru na miesto podľa jeho požiadaviek, a to bez vynesenia tovaru a jeho montáže, miestom odovzdania resp. prebratia tovaru je ložná plošina doručovacieho vozidla. Cena za poskytnutie tejto služby je vecou dohody zmluvných strán zachytenej elektronickými prostriedkami.

 

2. Predávajúci spolu s tovarom doručí zákazníkovi aj súvisiace doklady, najmä:

 • faktúru, ktorá je zároveň záručným  listom
 • dodací list, ktorý je zároveň preberacím protokolom,
 • dokumentáciu k tovaru vyžadovanú platnými právnymi predpismi

3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu dodať tovar zákazníkovi, ktorý bude mať vyrobený a naskladnený. Za týmto účelom bude predávajúci kontaktovať zákazníka a informovať ho o svojej pripravenosti dodať tovar a službu.

4. A sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a službu zákazníkovi nasledovne:

a, v prípade grafických návrhov interiérov, dizajnu interiérov a vizualizácií najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa zaplatenia

b, v prípade tovaru a iného doplnkového sortimentu najneskôr do 7 týždňov odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

5. Až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom nie je predávajúci povinný vydať tovar a týmto konaním sa nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

6. Zákazník nemôže odmietnuť prevzatie ním objednaného tovaru z dôvodu rozmerových disproporcií tovaru a vstupných otvorov ( napr. dvier ) a priestoru, v ktorom má byť tovar vyložený, zmontovaný a umiestený.

7. Zákazník berie na vedomie, že farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude zákazník vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

8. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru, alebo ak si tento tovar neprevezme, tak okamihom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

9. Predávajúci je oprávnený, ak zákazník súhlasí, dodať tovar aj pred termínom stanoveným v zmluve, ak termín predčasného dodania oznámi zákazníkovi aspoň 3 dni pred predčasným dodaním tovaru.

10. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť aj o ďalších službách, ktoré je predávajúci oprávnený zákazníkovi poskytnúť, napr. prepravu, vynesenie a odnesenie zakúpeného tovaru, ako aj jeho montáž a demontáž. Cena za poskytnutie ďalších služieb je vecou dohody zmluvných strán, pričom cena za vykonanie týchto služieb bude zákazníkovi riadne oznámená v potvrdení objednávky predávajúcim.

11. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade tovaru vyrobeného na základe jeho špecifických požiadaviek, môže dôjsť k vzniku nepredvídateľných nákladov, ktorých výška sa nedá vopred určiť. Bezodkladne po zistení týchto nákladov je predávajúci povinný informovať zákazníka o ich výške. Zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.

 

Článok V.

 

Montáž tovaru

 

1. Predmetom zmluvy medzi zmluvnými stranami môže byť podľa požiadaviek zákazníka aj montáž objednaného tovaru. Zapojenie elektrospotrebičov a/alebo svietidiel do elektrickej siete a/alebo plynového spotrebiča do plynového potrubia, vody do vodovodného potrubia a batérie a/alebo drezu do odpadu nie je súčasťou montáže. Tieto činnosti je nutné zabezpečiť prostredníctvom na to oprávnených subjektov.

 

2. Zákazník je povinný zabezpečiť si vo vlastnom záujme, aby v mieste montáže tovaru boli splnené technické podmienky, najmä aby:

a, sa nenachádzali za zabudovanými elektrospotrebičmi prekážky, ktoré znemožňujú ich osadenie najmä plynové, vodovodné, odpadové potrubie, elektrické zásuvky, stavebné nerovnosti,

b, teplota vzduchu v miestnosti bola aspoň 18°C,

c, boli odborne ukončené sieťové vývody (napr. plyn. potrubie s ventilom, elektrická sieť s elektrickou zásuvkou),

d, sieťové vývody zodpovedali odsúhlasenému projektu montáže, e/ bola dokončená krytina podlahy,

f, neboli nevhodné steny na montáž nábytku (napr. nerovné steny, vlhké murivo či čerstvá omietka),

g, stena mala dostatočnú nosnosť, ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu.

 

3. Zabezpečenie odporúčaných technických podmienok montáže je povinnosťou zákazníka. Realizáciu montáže si zabezpečí zákazník, v súlade s jeho požiadavkami. Predávajúci odporúča realizovať montáž tovaru prostredníctvom jeho servisných montážnikov, ktorým poskytol školenie a tréning personálu potrebný na riadny výkon činností súvisiacich s montážou tovaru.

 

Článok VI.

 

Omeškanie kupujúceho a následky omeškania

 

 1. Ak si zákazník neprevezme tovar (resp. službu) do 5 dní po tom, čo mu predávajúci oznámil svoju pripravenosť dodať tovar, má predávajúci právo požadovať od zákazníka poplatok za uskladnenie vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím tovaru, maximálne však do výšky 50 % z ceny tovaru. Počnúc 6. dňom od oznámenia predávajúceho o svojej pripravenosti dodať tovar sa zákazník dostáva do omeškania s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie podľa prvej vety.
 2. V prípade porušenia povinnosti zákazníka zaplatiť kúpnu cenu v lehotách a výškach podľa dohody zmluvných strán, resp. v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar od predávajúceho, zaväzuje sa zákazník zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100% z kúpnej ceny objednaného tovaru a služby. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po porušení povinnosti zákazníka na zaplatenie, alebo prevzatie tovaru alebo služby podľa zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie poplatku za uskladnenie a nároku na náhradu škody.Článok VII.

 

Odstúpenie od zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom

 

 1. Zákazník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom má právo odstúpiť od zmluvy len v prípadoch, pri ktorých to výslovne uvádza Obchodný zákonník. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené predávajúcemu. Dôvody odstúpenia od zmluvy nie je možné dodatočne meniť ani dopĺňať.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka je predávajúci oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči nemu z titulu nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v článku VI. VOP resp. z titulu nároku na zaplatenie poplatku za uskladnenie oproti pohľadávke zákazníka z titulu nároku na vrátenie zálohy resp. kúpnej ceny. Pre účely započítania sa považuje nárok zákazníka na vrátenie zálohy resp. kúpnej ceny za splatný v deň nasledujúci po dni odstúpenia od zmluvy.Článok VIII.

 

Odstúpenie od zmluvy uzavretej so zákazníkom - spotrebiteľom

 

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 102/2014 Z. z., ako aj v súlade s týmito VOP. Na tento účel poskytuje predávajúci spotrebiteľovi formulár dostupný v e-shope na adrese www.rehakinterier.sk alebo doručený spotrebiteľovi v notifikačnom e-maile potvrdzujúcom jeho objednávku.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa:

a, prevzatia tovaru

b, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c, uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ berie na vedomie a vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu so začatím poskytovania služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy po jej úplnom poskytnutí.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je v prípade tovaru resp. služby dodávanej predávajúcim najmä:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje zákonom číslo 102/2014 Z.z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení: a/ zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo b/ zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre  vybavovanie objednávok

8. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie, alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

9. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa spravujú zákonom č. 102/2014 Z. z. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11. Keďže v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru). V prípade používania alebo poškodenia tovaru zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12. V prípade odstúpenia od zmluvy sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

13. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutie služieb po tom, čo udelil súhlas na jej poskytnutie, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady za skutočne poskytnuté plnenie.

14. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

15. Predávajúci odporúča spotrebiteľom tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci cenu za tovar vráti spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spotrebiteľ riadne a včas neuhradí kúpnu cenu, alebo riadne a včas neprevezme dodaný tovar a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spotrebiteľovi:

a/ doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska spotrebiteľa alebo b/ elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu spotrebiteľa.

 

Článok IX.

 

Zodpovednosť za vady tovaru

 

1. Na zodpovednosť za vady tovaru vo vzťahu k skupine zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Na zodpovednosť za vady tovaru vo vzťahu k spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ďalších právnych predpisov platných na území SR týkajúcich sa spotrebiteľa a najmä Reklamačný poriadok vydaný predávajúcim. V prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

3. Reklamácia, ktorou spotrebiteľ uplatní zodpovednosť za vady výrobku, práva a povinnosti spotrebiteľov a konkrétny postup pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných reklamácii, vád tovaru zakúpeného od predávajúceho sa spravuje REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.rehakinterier.sk a umiestnený v showroome predávajúceho na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

4. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri jeho prevzatí. Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom predávajúceho a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Článok X.

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov

 

Podrobná úprava spracovania a ochrany osobných údajov dotknutej osoby - spotrebiteľa prevádzkovateľom (rozumej predávajúcim) je upravená v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.rehakinterier.sk a umiestnený v showroome predávajúceho na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

 

Článok XI.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

1. Účelom tohto článku VOP je informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach ARS medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich dní vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).

4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník ako spotrebiteľ. Okrem ARS má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

 

Článok XII.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP, pokiaľ nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou. VOP sú platné pre všetky zmluvy uzatvárané predávajúcim, bez ohľadu na formu uzatvorenia zmluvy.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu VOP, Reklamačného poriadku a dokumentu Ochrana osobných údajov. V prípade, ak by v čase realizácie obchodu právna úprava poskytovala spotrebiteľovi viac práv ako VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.

 

3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkmi sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä:

a, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom,

b, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom,

c, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

d, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

e, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

f, zákonom č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

g, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 

4, Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.rehakinterier.sk.

 

V Šali, dňa 17.03.2021